Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » กรมที่ดิน แก้กฎหมายเอื้อคนต่างด้าว ซื้อคอนโดฯ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กรมที่ดิน แก้กฎหมายเอื้อคนต่างด้าว ซื้อคอนโดฯ

ข่าว(อสังหาริมทรัพย์)
จากหนังสือพิมพ์ โลกวันนี้
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3073 ประจำวัน ศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2011

แก้กม.เอื้อต่างด้าวซื้อคอนโดฯ    

            กรุงเทพฯ : แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว พ.ศ. 2547 ในเรื่องหลักฐานที่คนต่างด้าวและนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินต่างประเทศ ต้องนำมาแสดงประกอบการขอถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

             ดังนั้น กรมที่ดินจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมที่ดินพร้อมออกระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวและนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และให้บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

             สำหรับรายละเอียดที่มีการแก้ไขคือ การนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ให้ใช้หลักฐานดังนี้ จำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ให้ใช้หลักฐานแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สำหรับจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ใช้หลักฐานใบรับซื้อเงินตราต่างประเทศ ซึ่งออกให้โดยบริษัทรับอนุญาตหรือบุคคลรับอนุญาตเป็นผู้รับซื้อเงินตราต่างประเทศ ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ กรณีจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ใช้หลักฐานแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์จัดให้ยื่นประกอบการขอขายเงินตราต่างประเทศ ส่วนจำนวนเงินต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ใช้หลักฐานที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ


 ที่มา  http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=53832