Privacy Policy
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร 'รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่ 2' วันที่ 13-14 มีนาคม 2555

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร 'รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่ 2' วันที่ 13-14 มีนาคม 2555

ขอเรียนเชิญร่วม อบรมหลักสูตร “รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรร รุ่นที่ 2”

           สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพ การบริหารทรัพย์สิน ได้จัดอบรมหลักสูตร "รากฐานวิชาชีพการบริหารอาคารชุด และบ้านจัดสรร รุ่นที่ 2 " ขึ้น ที่สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมดังนี้

  1. เพื่อวางพื้นฐานความรู้เบื้องต้น การบริหารทรัพย์สินให้กับผู้สนใจทั่วไป ที่จะประกอบวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคล ทั้งอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
  2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้จัดการนิติบุคคลมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการบริหารจัดการ
  3. เพื่อนำเสนอความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ อาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
  4. เพื่อวางพื้นฐานความรู้ ก่อนเข้ารับการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร (TU-PMC)

           ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากตัวแทนกรมที่ดิน และคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้ชำนาญการในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและนำไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

           หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญญาภา สาลี โทรศัพท์ 083-0258441 (รับจำนวนจำกัด)

กำหนดการอบรม        : วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 – วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555
สถานที่อบรม             : สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
ค่าใช้จ่ายในการอบรม  : ท่านละ 2,500บาท
กำหนดการรับสมัคร     : วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2555

          หากสนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาสำรองที่นั่งโดยการ Download ใบสมัครการอบรม และกรอกรายละเอียดส่งกลับมายัง โทรสาร หมายเลข 02-7321714

ที่มา  http://www.pmathai.org/PMA_News/PMA_News23-2.html