Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » รับสมัครอบรมหลักสูตร 'มาตรฐานวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร' (TU-PMC) รุ่นที่ 5 วันที่26-29 เมษายน 2555

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
รับสมัครอบรมหลักสูตร 'มาตรฐานวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร' (TU-PMC) รุ่นที่ 5 วันที่26-29 เมษายน 2555

รับสมัคร...อบรมหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร (TU-PMC) รุ่นที่ 5
ด่วน !!!  จำนวนจำกัด

         สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นผลักดันวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน และขึ้นทะเบียนผู้บริหารทรัพย์สินรับอนุญาต ตามนโยบาย คุณอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนผู้จัดการนิติบุคคล โดยที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมและรับประกาศนียบัตรหลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร Thammasat University - Property Management Certificate (TU-PMC) รุ่นที่ 1-4 จำนวนทั้งสิ้น 299 ท่าน และได้มีการขึ้นทะเบียนผู้บริหารทรัพย์สินรับอนุญาตกับสมาคมบริหารทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย พร้อมกับแจ้งรายชื่อไปยังท่านอธิบดีกรมที่ดิน รับทราบเรียบร้อยแล้ว  เพื่อผลักดันแก้ไขกฎหมายตานโยบายท่านอธิบดีกรมที่ดิน ในการกำหนดคุณสมบัติผู้จัดการนิติบุคคลฯ คือผู้ที่จะเป็นผู้จัดการนิติบุคคลต้องผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรพร้อมทั้งมีการขึ้นทะเบียนการเป็น ผู้จัดการนิติบุคคลฯโดยคาดว่าจะมีกฎหมายบังคับใช้ภายใน 3 ปีข้างหน้า

         โดยหลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้จัดการดูแลนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรรวมถึงคณะกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการดูแลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรรพร้อมทั้งอบรมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินมี มาตรฐานและจรรยาบรรณไปในทิศทางเดียวกัน

         เพื่อการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจัดอบรมหลักสูตร “
มาตรฐานวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร (TU-PMC)  รุ่นที่ 5 ดังนี้

กำหนดการอบรม       : วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 – วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555
สถานที่อบรม            : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ท่านละ 12,000 บาท
กำหนดการรับสมัคร    : วันนี้ – 15 เมษายน 2555

การรับสมัคร กรุณา Download ตาม Link ด้านล่าง ดังนี้

ที่มา http://www.pmathai.org/PMA_News/PMA_News22.html