Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมอาคารเพื่อรับมือน้ำท่วมในอนาคต โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วันที่ 26 เมษายน 2555

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมอาคารเพื่อรับมือน้ำท่วมในอนาคต โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วันที่ 26 เมษายน 2555

โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมอาคารเพื่อรับมือน้ำท่วมในอนาคต
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
โดย คณะกรรมการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

            สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ทำให้เกิดความตระหนักถึงภยันตรายและความเสียหายต่ออาคารอย่างมหาศาล สถานการณ์อุทกภัยในปี 2555 เป็นเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะรุนแรงมากน้อยเพียงใด การเตรียมพร้อมจึงเป็นแนวทางที่น่าจะดีที่สุด การเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะลดการสูญเสียและความเสียหายจากน้ำท่วม โดยเจ้าของอาคาร บ้านเรือน ควรเตรียมการด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล สถาปัตยกรรม และ สุขาภิบาล เพื่อมุ่งเน้นการลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม จึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้น

กำหนดการ

 • 09.00-10.20 น. แนวโน้มปัญหาน้ำท่วมในอนาคตและแนวทางป้องกันน้ำท่วม  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน มาลีสี
   
 • 10:20-10:40 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ
   
 • 10.40-12.00 น. เตรียมความพร้อมโครงสร้างอาคารและแนวทางการออกแบบอาคารรับมือน้ำท่วม  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร พิมานมาศ
   
 • 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
   
 • 13.00-14.00 น. เตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในอาคารรับมือน้ำท่วม  วิทยากรโดย ผู้แทน จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
   
 • 14.00-15.00 น. เตรียมความพร้อมระบบเครื่องกลในอาคารรับมือน้ำท่วม  วิทยากรโดย นายจักรพันธ์ ภวังครัตน์
   
 • 15:00-15:20 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ  
   
 • 15.20-16.20 น. เตรียมความพร้อมระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  รัตธรรมสกุล
คุณสมบัติผู้สมัคร วิศวกร สถาปนิก ช่างก่อสร้าง หรือเจ้าของอาคาร
80 คน  
1,000.00 บาท
โทรสาร 0-21844597-8 E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
ธิดาวรรณ แสงทอง  
รายละเอียดและใบสมัคร  เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในอนาคต.pdf

ที่มา  http://www.eit.or.th/events.php?siteid=0&option=events&id=805&lang=th