Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » มท.ล้อมคอก เตรียมแก้ พรบ.ควบคุมอาคาร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
มท.ล้อมคอก เตรียมแก้ พรบ.ควบคุมอาคาร

ข่าว ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 9-10-2553

กระทรวงมหาดไทย ล้อมคอก เตรียม ดัน รื้อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารบังคับเจ้าของทำประกันภัยบุคคลภายนอก เข้าที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า...

มีรายงานว่าในการประชุม ครม. วันที่ 12 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งหลักการและเหตุผลของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติให้เจ้า ของอาคาร ผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการ สำหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคล นั้นได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินจากอาคารนั้น

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.นี้เป็นการ เพิ่มบทบัญญัติโดยกำหนดให้รายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศ กำหนดก็ได้ และ เพิ่มบทบัญญัติโดยกำหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการสำหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มี การประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขฯ ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร

โดยกำหนดในม. 65 ทวิ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามม. 32 ทวิ หรือม. 32 ตรี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามม. 32 ทวิหรือม. 32 ตรี ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ยัง แก้ไขปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงเรื่องกระบวนการแจ้งและการออกใบแจ้ง โดนกำหนดม. 66 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามม. 30 วรรคหนึ่ง ม. 38 ม.39หรือม. 39 ตรี วรรคสาม(3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1 หมื่นบาท

ที่มา  http://www.thairath.co.th