Privacy Policy
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » สอง ปีอาคารสูง-คอนโดฯทะลักหนุนธุรกิจการบริหารเองฟู

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
สอง ปีอาคารสูง-คอนโดฯทะลักหนุนธุรกิจการบริหารเองฟู

ที่มา : หนังสือพิมพ์ : ผู้จัดการรายวัน  03-09-2010

นางสุพิน มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์อาคาร และสถานประกอบการมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ตามการเติบโตของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และการที่เจ้าของอาคารเน้นดำเนินธุรกิจหลักมากกว่ามานั่งบริหารอาคารของตนเอง แต่
มอบหมายให้บริษัทรับบริหารมาจัดการแทน เพื่อรักษาผู้เช่าหรือผู้อยู่อาศัยในอาคารเอาไว้ และเพิ่มมูลค่าของ
อาคารให้สามารถปรับขึ้นราคาเช่าได้

ทั้งนี้ จากการสำรวจอาคารในเขตกรุงเทพฯ พบว่า เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมามีอาคารสูงเพียง 388 อาคาร ปัจจุบันเพิ่มเป็น 
425 อาคาร ส่วนอาคารคอนโดมิเนียมมี 244 อาคาร ปัจจุบันเพิ่มเป็น 495 อาคาร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดฯที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีนี้จำนวนกว่า 105 อาคาร 
ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้บริการจากบริษัทรับบริหารอาคาร

อย่างไรก็ตาม การบริหารจะต้องประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยสำคัญคือ การบริหารคน หรือผู้ที่อาศัยภายในอาคาร ผู้
เช่า 2.ขั้นตอนการบริหารจัดการ และ3. ระบบการบริหารจัดการ ซึ่งจะต้องมีความเชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญจะต้องทำให้
ผู้เช่าภายในอาคารหรือผู้อาศัยอยู่ได้นานที่สุด และต้องเพิ่มมูลค่าให้แก่อาคารเพื่อที่จะสามารถปรับขึ้นราคาค่าเช่า
ได้

“ปัจจุบันต่างชาติให้ความสำคัญกับอาคารประหยัดพลังงาน อาคารสีเขียวเป็นอย่างมาก เช่น ในสหรัฐฯ อาคารที่
ได้รับ LEED ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารสีเขียว จะได้รับค่าเช่าเพิ่มสูงถึง 10% ในขณะที่ประเทศไทยยังมี
อาคารที่เป็นอาคารสีเขียวประเภทนี้น้อยมาก เพราะการพัฒนาอาคารดังกล่าวทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 20-30% ทำให้ไม่
จูงใจในการลงทุน ซึ่งจะทำให้ไทยสูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น รัฐบาลควรสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการที่สร้างอาคารสีเขียว เช่น การลดภาษี เป็นต้น” นางสุพินกล่าว

ล่าสุด บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดงาน BMAM EXPO ASIA 2010 ซึ่งเป็นงานแสดง
เทคโนโลยีและการประชุมสัมมนาด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้มีต่างชาติ ตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน โดยงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 
ก.ย. 2553 นี้
 --------------------------------------------------