Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » กรมที่ดินแก้ปัญหาอาคารชุดแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งศูนย์บริการข้อมูลอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กรมที่ดินแก้ปัญหาอาคารชุดแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งศูนย์บริการข้อมูลอาคารชุด

          กรมที่ดินวาดแผนแก้ปัญหาอาคารชุดแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งศูนย์บริการข้อมูลอาคารชุด จัดเก็บข้อมูลโครงการทั่วประเทศละเอียดยิบ 3.6 พันโครงการ 7.2 แสนยูนิต เปิดให้บริการปลายปีนี้ ชี้ส่งผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการ คนซื้อคอนโดฯ และหน่วยงานภาครัฐ คาดปัญหาร้องเรียนลดฮวบ


          นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า กรมที่ดินอยู่ระหว่างจัดทำศูนย์บริการข้อมูลอาคารชุดโดยมีเป้าหมายจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือเลือกซื้อห้องชุด จากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ทั้งที่โครงการอาคารชุดเกิดขึ้นจำนวนมาก ขณะนี้การดำเนินการภายในโครงการนี้คืบหน้าแล้วประมาณ 30% จะเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ประมาณปลายปีนี้

          แหล่งข่าวจากกรมที่ดิน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาอาคารชุดจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมาจากการขาดข้อมูลและความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมาย ซึ่งบ่อยครั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์ เพราะไม่มีการจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุดไว้อย่างเป็นระบบ จึงมีแนวคิดตั้งศูนย์บริการข้อมูลอาคารชุดขึ้น และคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเกิดผลดีหลายด้าน คือ 1.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารชุดจะลดลง 2.ผู้ประกอบการจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนโครงการอาคารชุดมากขึ้น 3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนามากขึ้น 4.มีตัวชี้วัด แนวโน้มธุรกิจอสังหาฯประเภทอาคารชุดครบถ้วนมากขึ้น

          ตามแผนจะมีการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุดและห้องชุดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลทั้งหมดประมาณ 3,600 อาคาร คิดเป็นจำนวนห้องชุด 720,000 ห้องชุด พร้อมกับจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดความเคลื่อนไหวของนิติบุคคลอาคารชุดให้อยู่ในระบบดิจิทัล 2,500 นิติบุคคล จากนั้นจะจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลอาคารชุด 1 แห่งในสำนักส่งเสริม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

         ขั้นตอนดำเนินการประกอบด้วย 1.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารชุด รวมทั้งข้อกำหนดข้อบัญญัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดกรอบแนวทางและรายละเอียดข้อมูลที่จะจัดเก็บในระบบและออกแบบฟอร์มการจัดเก็บ พร้อมทั้งวางแนวทางให้สำนักงานที่ดินจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเดียวกัน 3.จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว คัดลอกข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนอาคารชุดที่อยู่ในสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากพื้นที่ตั้งอาคารชุด 4.จัดจ้างเอกชนจัดทำระบบประมวลผลศูนย์ข้อมูลอาคารชุด 5.บันทึกข้อมูลที่คัดลอกลงในระบบ และ 6.เปิดใช้ระบบในการให้บริการข้อมูลและข้อมูลจากรายงานความเคลื่อนไหวที่สำนักงานที่ดินจังหวัดจะต้องส่งเข้ามาทุกสิ้นเดือน

           แหล่งข่าวกล่าวว่า รายละเอียดข้อมูลที่จะจัดเก็บไว้ในศูนย์บริการข้อมูลอาคารชุดประกอบด้วย 1.ทะเบียนอาคารในแต่ละสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก 2.ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในแต่ละสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และส่วนแยก 3.รายละเอียดของอาคารชุด ได้แก่ ชื่อผู้ยื่นคำขอ หลักฐานของห้องชุด เช่น รายละเอียดโฉนดที่ดิน จำนวนอาคาร จำนวนห้องชุด หมายเลขห้องชุดแต่ละชั้น ชื่อที่อยู่ของผู้จัดการ รายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการในแต่ละครั้ง รายชื่อคณะกรรมการพร้อมที่อยู่ รายการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในแต่ละครั้ง รายชื่อกรรมการที่ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการตามมาตรา 38(2) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและรายการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 4.ภาพถ่าย ตัวอาคารชุด ห้องชุด และทำเลที่ตั้งโครงการ

 

โดย ธนเสฏฐ์       
วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2010

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ