Privacy Policy
Home » แฟ้มข่าว อสังหาริมทรัพย์ » การบริหารชุมชน ระบบสหกรณ์บริการ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การบริหารชุมชน ระบบสหกรณ์บริการ

12 เมษายน  2553

การเคหะฯ ขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

            การเคหะแห่งชาติ จัดประชุมแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และประเมินผล 15 โครงการนำร่อง พร้อมเปิดเวทีระดมสมองวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรคในการบริหารชุมชนรูปแบบสหกรณ์บ้านเอื้ออาทร มุ่งสร้างเครือข่ายการบริหารชุมชน   ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต เมื่อต้นเดือนเมษายน 2553 ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

            นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร  เป็นนโยบายหนึ่งของการเคหะแห่งชาติ ที่มุ่งดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ       ที่อยู่อาศัย โดยมีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายกับ การบริหารงานนิติบุคคล แต่ดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์บริการ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ซึ่งเข้ามาช่วยกันดูแลและบริหารจัดการโครงการของตนเอง เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกด้าน อาทิ ดูแลด้านความสะอาดภายในโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน

             การประชุมฯ ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการเพื่อหาบทสรุปการดำเนินงาน หลังจากได้มอบหมายให้สถาบันศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิจัยและประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรที่ดำเนินงานมาแล้วไม่น้ อยกว่า 6 เดือน จำนวน 15 โครงการ ทั้งโครงการแนวราบ และอาคารชุด ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 11 โครงการ และส่วนภูมิภาคจำนวน 4 โครงการ ที่เปิดให้เป็นเวทีสรุป และประเมินผล ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาจากการดำเนินงานสหกรณ์บริการเอื้ออาทร โดยเปรียบเทียบกับระบบการบริหารโครงการโดยนิติบุคคล ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต่างให้ความเห็นพ้องต้องกันว่า การบริหารจัดการด้วยระบบเครือข่ายสหกรณ์บริการเอื้ออาทร สามารถสร้างความสุข และความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบริหารด้วยระบบสหกรณ์ฯทำให้ผู้อยู่อาศัย และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

              นายอภิรัฐ  รอดฉ่ำ ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรสรงประภา ในฐานะประธานเครือข่ายสหกรณ์บริการเอื้ออาทร แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่า การบริหารจัดการชุมชนด้วยระบบสหกรณ์ฯ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่  เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในระบบสหกรณ์ฯล้วนเป็นผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนที่ทราบปัญหาดีกว่ าการจัดจ้างบริษัทนิติบุคคลมาบริหาร อีกทั้งการดูแลทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ก็จะมีการดำเนินงานที่จริงจัง และมีความรวดเร็วกว่า เนื่องจากผู้ดูแลรับผิดชอบคือผู้อยู่อาศัยเอง ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมดำเนินงานในสหกรณ์บริการจะทุ่มเททำงานด้วยความจริงใจ เพราะคงไม่มีใครอยากให้บ้าน และสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยไร้ระเบียบ ไร้ความสะอาด สะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการด้วยระบบสหกรณ์บริการเอื้ออาทร จึงเกิดประโยชน์ในด้านที่มุ่งสร้างความสุขและความเข้มแข็งให้กับผู้อยู่อาศัยและชุมชนได้อย่างแท้จริง

ที่มา http://www.meeboard.com/view.asp?user=theerawat23&groupid=3&rid=273&qid=67