Home » วิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา » การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจกรณีศึกษา หอพัก สุธารัตน์

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจกรณีศึกษา หอพัก สุธารัตน์

การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ
กรณีศึกษา หอพัก สุธารัตน์

ธนภูมิ ศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  2552

บทคัดย่อ

          การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหา และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา หอพัก สุธารัตน์ นี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง ซึ่งธุรกิจนี้ดำเนินกิจการลักษณะเจ้าของคนเดียวคือ การบริหาร และการตัดสินใจจะอยู่ที่เจ้าของธุรกิจคนเดียว รวมถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ผู้บริหารยังขาดแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการกับธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ และโอกาสในการประกอบธุรกิจ ผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้า รวมถึงวางกลยุทธ์ เพื่อที่จะสามารถสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจต่อไป

        โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา คือ

  1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไปของทำเล และย่านการค้าบริเวณหอพักสุธารัตน์ และพื้นที่โดยรอบธุรกิจหอพักสุธารัตน์
  2. เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางกลยุทธ์ทางการตลาดของหอพักสุธารัตน์ และพื้นที่ให้เช่า
  3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการนำแผนกลยุทธ์เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหอพักสุธารัตน์ และพื้นที่ให้เช่า

        โดยทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานในธุรกิจ และกลุ่มลูกค้าอีก 3 ท่าน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักอาศัย รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงบทวิจัยเกี่ยวกับการสำรวจกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการเลือกที่พักอาศัยของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ถึงโอกาส และวางกลยุทธ์ให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

         จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ผู้เช่าลดลงเนื่องมากจาก ธุรกิจยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงสภาพอาคารมีลักษณะเหมือนตึกแถวอาคารพาณิชย์ทั่วไป จึงส่งผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถทราบว่าอาคารนี้คือหอพักให้เช่า และไม่มีความดึงดูดใจแก่ลูกค้า และสภาพการแข่งขันของธุรกิจเปลี่ยนไป ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนี้มีธุรกิจที่พักอาศัยให้เช่าเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นจึงทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแต่ละทางเลือก เพื่อที่สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าในสิ่งต่างๆ ให้แก่ธุรกิจ โดยพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดน่าจะเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น ได้แก่การจัดการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบภายในอาคาร รวมถึงห้องพักทุกๆ ห้องทุกๆ ขนาด โดยจะต้องมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความแตกต่าง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาพลักษณ์ที่สื่อถึงความมีสไตล์ในธุรกิจ ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดราคาค่าเช่าที่สูงขึ้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพที่ทางธุรกิจได้มอบให้แก่ลูกค้า ตลอดจนยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าใหม่ได้ รวมถึงจากแนวทางของเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะขยายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อที่จะสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และใช้พื้นที่ๆ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละรูปแบบให้แก่ลูกค้าได้

ฉบับเต็ม   

http://department.utcc.ac.th/library/images/stories/file/Thesis/IS/222493.pdf