Home » วิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา » วิธีบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการบ้านแถว : กรณีศึกษา โครงการในกรุงเทพมหานคร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วิธีบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการบ้านแถว : กรณีศึกษา โครงการในกรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

วิธีบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการบ้านแถว
กรณีศึกษา 13 โครงการบ้านแถวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช   เติมเจิม
Facility Management : Faculty of Architecture,Chulalongkorn University

                  การบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นงานที่มีความสำคัญสามารถส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสภาพความเรียบร้อยทั่วไปของโครงการ และนับตั้งแต่ที่มีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 การบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีรูปแบบหลากหลายและมีการดำเนินงานแตกต่างกันไป การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะปัจจุบันของวิธีการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยการศึกษานี้กำหนดขอบเขตครอบคลุมเฉพาะโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบบ้านแถว ระดับราคาสูง ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

                   จากการศึกษาพบว่า หมู่บ้านกรณีศึกษามีลักษณะทางกายภาพเป็นแถว ขนาดเล็ก และขนาดกลาง วิธีการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแบบบ้านแถว พบ 2 รูปแบบ ได้แก่ วิธีการที่ 1 จัดจ้างบริษัทบริหารเอกชนมาดำเนินการ พบ 4 หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการให้นโยบายกับบริษัทบริหารเอกชนในการควบคุม ดูแลการให้บริการสาธารณะ และระบบสาธารณูปโภค วิธีการที่ 2 คณะกรรมการบริหารดำเนินการเอง พบ 9 หมู่บ้าน โดยเป็นผู้ควบคุม ดูแล ส่วนการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และการให้บริการสาธารณะ ดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชน หรือบุคคลธรรมดาเข้าดำเนินการ โดยพบวิธีการที่2 สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 คณะกรรมการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน, ลักษณที่ 2 คณะกรรมการร่วมงานบริหาร จำนวน 1 หมู่บ้าน และลักษณะที่ 3 คณะกรรมการว่าจ้างบุคคลธรรมดาเข้าร่วม
บริหาร จำนวน 5 หมู่บ้าน

                     เหตุผลที่ใช้ประกอบการเลือกวิธีบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่รายได้ ความสะดวก เวลาในการบริหารงาน และปริมาณบ้านภายในหมู่บ้าน ปัญหาของหมู่บ้านจัดสรรแบบบ้านแถว ได้แก่ปัญหาการใช้พื้นที่ส่วนกลาง งบประมาณไม่เพียงพอ การขาดประสิทธิภาพของบุคลากร และการขาดความร่วมมือในการชำระค่าบริการสาธารณะของเจ้าของบ้านภายในหมู่บ้าน ปัญหาดังกล่าวพบในหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการทั้ง 2 วิธี
การศึกษานี้มีข้อสังเกตุว่า ทำเลที่ตั้งและขนาดของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่มีความสัมพันธ์กันกับวิธีบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างชัดเจน ทั้งนี้การเลือกวิธีการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ควรพิจารณาการเลือกวิธีการบริหารให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ ความต้องการ และข้อจำกัดของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นสำคัญ แทนการเลือกตามอย่างของหมู่บ้านอื่น

 

ภาควิชา........สถาปัตยกรรมศาสตร์..............ลายมือชื่อนิสิต...........................................................................

สาขาวิชา.......สถาปัตยกรรม........................ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.........................................

ปีการศึกษา....2551…………………………………….

 

ทีมา  http://www.specialprogram.arch.chula.ac.th/files/thesis/pTS55074278825.pdf