Home » วิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา » โครงการปรับปรุงชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โครงการปรับปรุงชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก

 

          เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีจำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมากขึ้น  นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน จึงทำให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไป  

          เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆติดตามมาเป็นอย่างมาก เช่น การใช้ที่ดินและกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ร้านค้าและหาบเร่แผงลอยรุกล้ำทางเดินเท้า การจราจรติดขัด เป็นต้น

          หมู่บ้านเมืองเอกจัดว่าเป็นชุมชนที่พร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธาณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมต่างๆ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ก็มีบางพื้นที่ ที่ยังคงถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่รกร้างอยู่

          นักศึกษาได้ทำการศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปัจจุบันของชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก เพื่อทราบถึงปัญหาที่มีอยู่และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในทางกายภาพ เพื่อให้ชุมชนนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต และประชากรที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1.1 การใช้ที่ดินปัจจุบัน
1.2 โครงข่ายถนน
1.3 ระบบขนส่งมวลชน
1.4 สาธารณูปการในชุมชน เช่น สถานศึกษา วัด สถานพยาบาล พื้นที่เปิดโล่ง ตลาด
1.5 กลุ่มกิจกรรมประเภทต่างๆ
1.6 จำนวนนักศึกษา บุคลากร และประชากรในหมู่บ้าน
1.7 อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สภาพปัญหาชุมชนเมืองเอก

ถึงแม้ว่าหมู่บ้านเมืองเอกจะครบครันด้วยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ แต่ก็มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเช่นเดียวกัน  โดยได้จำแนกปัญหาและแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้                         

ภาพแสดงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 • ปัญหาการเผาขยะบริเวณใกล้แหล่งชุมชน
 • ต้นไม้บริเวณข้างทางบดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยานพาหนะ
 • น้ำในคลองส่งกลิ่นเน่าเหมฺนเนื่องจากมีขยะและผักตบชวาเป็นจำนวนมาก
 • มีพื้นที่รกร้างในหลายๆจุดทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
   

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 • จัดสรรพื้นที่เผาขยะให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อไม่ให้มีการทิ้งขยะหรือเผาขยะบริเวณนั้นๆอีก
 • จัดตัวแทนของชาวบ้านแต่ละส่วนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการให้มีการตัดแ่ต่งกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาให้มีความสวยงามและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใ้ช้ถนน
 • รณรงค์ให้ชาวบ้านไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ
 • จัดสรรพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สาธาณะประโชยน์ เช่น สวนสุขภาพ เป็นต้น

ภาพแสดงปัญหาด้านกายภาพ

ปัญหาด้านกายภาพ

 • ปัญหาการจอดรถตามไหล่ทางทำให้ถนนแคบลง
 • ปัญหาการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบ
 • ปัญหาเกาะกลางถนน ทางม้าลาย และทางเดินเท้าไม่เพียงพอ
 • ปัญหาที่จิดรถไม่เพียงพอ
 • ปัญหาหาบเร่แผงลอย
 • ปัญหาทัศนียภาพทางเท้าไม่สวยงาม
   

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพ

 • จัดพื้นที่จดรถให้เป็นสัดส่วน
 • ปรับปรุงรูปแบบแผ่นป้ายโฆษณาให้สวยงาม และจัดวางให้เป็นระบียบ
 • สร้างเกาะกลางถนน เพิ่มทางเท้าและทางม้าลายในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น หน้าม.
 • เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างริมข้างทาง
 • จัดสรรพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่จอดรถ
 • ในส่วนของหาบเร่จัดให้ไปอยู่ในพื้นที่การค้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ส่วนแผลงลอยมีการจัดรูปแบบหน้าร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ภาพแสดงปัญหาด้านมลภาวะ

ปัญหาด้านมลภาวะ

 • ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากควันรถและควันจากการเผาขยะ
 • ปัญหาน้ำท่วมขัง
 • ปัญหาเสียงรบกวนจากการซ่อมถน และจักรยานยนต์

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะ

 • ปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อดูดซับและช่วยกรองอากาศ
 • หลีกเลี่ยงการทิ้งเศษอาหารและขยะลงตามท่อระบายน้ำโดยจัดให้มีถังขยะที่เพียงพอ
 • แจ้งหน่วยงานราชการให้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด

 ภาพแสดงปัญหาด้านสังคม

ปัญหาด้านสังคม

 • ปัญหาชุมชนแออัด
 • ปัญหาอาชญากรรม

แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสังคม

 • แจ้งให้หน่วยงานราชการเข้ามาจัดสรรรูปที่ดินใหม่เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินที่เต็มประสิทธิภาพและเกิดความเป็นระเบียบภายในชุมชนนั้นๆ
 • จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง

 

วีดีโอแสดงพื้นที่ที่ปรับปรุงบริเวณร้านอาหารหัวหิน-ทะเลสาปหมู่บ้านเมืองเอก รังสิต

 

  

 

รายละเอียด เพิ่มเติม  http://sites.google.com/site/finalject/keiyw-kab-khorngkar