Privacy Policy
Home » วิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา » โครงการวิจัย หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โครงการวิจัย หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการวิจัย  หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Waste water treatment in Biological Housing to reduce Global Warming through the Sufficiency Economy Philosophy

ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
  ผศ. อารยา ศานติสรร  หัวหน้าโครงการวิจัย   
  อ.ดร. ธนภณ พันธเสน    ผู้ร่วมวิจัย
สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเป็นมาและเหตุผล

           แนวทางการลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากผลกระทบจากความเป็นเมือง ทั้งด้านการอยู่อาศัย การประหยัดพลังงาน ลดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย มีหลากหลายแนวทาง หากแต่แนวทางที่สนองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยวิถีทางธรรมชาติ หรือ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Biological way of life for Sustainable Development)  ซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆเริ่มให้ความสำคัญ  และมีการเผยแพร่และกระตุ้นให้ชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

           ดังแนวคิดด้านการบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการยอมรับและมีบทบาทสำคัญในปัจจุบันแนวคิดหนึ่ง  ได้แก่ แนวคิดการบำบัดน้ำเสียของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) โดยการใช้จุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ คิดค้นโดย ศ.ดร.เทรูโอะ ฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันแนวคิดการบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ จุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ยังไม่มีความเชื่อมโยงที่เด่นชัดในส่วนของการบำบัดน้ำเสียในชุมชนพักอาศัย เช่น หมู่บ้านจัดสรร ที่เน้นการประยุกต์ใช้ดังกล่าวข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

           ดังนั้นโครงการวิจัยนี้  จึงเป็นโครงการที่เป็นแนวคิดอีกทางเลือกหนึ่งของการบำบัดน้ำเสียในหมู่บ้านจัดสรรโดยการใช้จุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms)  ซึ่งอาศัยปัจจัยหลักด้านการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยภาคประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และช่วยบรรเทาผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

  1. ศึกษารูปแบบและกระบวนการชีววิถีโดยการใช้จุลินทรีย์ EM บำบัดน้ำเสียที่ระบายจากบ้านพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรชีววิถีตามแนวทางการพัฒนาชุมชน
  3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและกระบวนการชีววิถีโดยการใช้จุลินทรีย์ EM บำบัดน้ำเสียกับระดับและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย
  4. เสนอแนะแนวทางชีววิถีโดยการใช้จุลินทรีย์ EM บำบัดน้ำเสียที่ระบายจากบ้านพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

รายละเอียด   http://kasetsart.academia.edu/ArayaSantisan/Blog/1482/Biological-Community

บทคัดย่อ รายงานผลการวิจัย

Waste_water_treatment_in_Biological_Housing_to_reduce_Global_Warming_through_the_Sufficiency_Economy_Philosophy