Home » วิทยานิพนธ์ งานวิจัย กรณีศึกษา » งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์
ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

           “ที่อยู่อาศัย”  เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์นอกเหนือจากอาหาร  เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษย์จะแสวงหาถิ่นฐานที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมากที่สุด  ซึ่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันไปตาม สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม สภาพความเป็นอยู่ ตลอดทั้งอิทธิพลของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ   ในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้น  การก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเองกระทำได้ไม่สะดวก  ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาความไม่สะดวกในการจัดหาที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ตลอดจนราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้เกิดธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยขึ้น โดยระยะแรกเป็นเพียงการจัดสรรเฉพาะที่ดิน ต่อมามีการสร้างบ้านขึ้นบนพื้นที่นั้นที่เรียกว่าบ้านจัดสรร  แต่มีข้อจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องที่ดินที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดธุรกิจที่อยู่อาศัยอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า อาคารพักอาศัยรวม  อาคารพักอาศัยรวมเป็นรูปแบบการก่อสร้างที่พักอาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่  ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น กรุงเทพฯ และเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคต่าง ๆ ความต้องการที่ดินเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวมีเพิ่มขึ้นทุกเวลาตามการพัฒนาของประเทศ ดังนั้น เมื่อจำนวนที่ดินที่มีจำกัดจึงทำให้ระดับราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลต่อราคาที่อยู่อาศัยในรูปแบบเก่าต้องเพิ่มราคาสูงขึ้น  เช่น  บ้านจัดสรรและทาวน์เฮาส์  ประกอบกับปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ ที่ทำให้การเดินทางเพื่อประกอบภารกิจในแต่ละวันต้องสิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายมาก จึงเป็นแรงผลักดันให้ประชากรหันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง โดยหาที่พักอาศัยที่ไม่ไกลมากต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพราะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพักอาศัยรวม สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยได้ง่ายขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถตอบสนองต่อผู้มีรายได้ระดับใด และการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยที่ตั้งของโครงการจะอยู่ไม่ไกลจากกลางเมืองนัก

          
จากการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายหลังที่รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีเป้าหมายให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลัก เขตพาณิชยกรรม และการค้า เขตส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเมืองและชุมชน ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทางวิชาการ จึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีวิจัยและฝึกงาน ให้เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งใหม่ เพื่อเป็นสถานศึกษาทำการผลิต และพัฒนากำลังคนระดับสูง ตอบสนองแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก

             การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และจากแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตะวันออก ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี ทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ และจำนวนแรงงานที่มีทักษะที่เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นจำนวนมาก  จึงเกิดความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทให้เช่าขึ้น เมื่อพิจารณาปริมาณอพาร์ทเมนท์ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนน้อยมากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา.

            
ในปัจจุบันหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีอาคารที่พักอาศัยจำนวน 5 อาคารแบ่งเป็นอาคารหอพักชาย 1 อาคาร สูง 5 ชั้นมีจำนวน120 ห้องแต่ละห้องมีขนาด 24 ตารางเมตร อาคารหอพักหญิง 4 อาคาร สูง 5 ชั้น มีจำนวน 360 ห้อง หอพักนิสิต สามารถรับนิสิตเข้าพักอาศัยได้ทั้งสิ้น  ประมาณ 1,910 คน ทั้งนี้รวมถึงห้องสำหรับผู้พิการอีกจำนวน 1ห้องต่อ 1 อาคารหอพัก ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ในทุกสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2549 มีจำนวนถึง 5,961 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นนิสิต ที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่นอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี ทำให้จำเป็นต้องใช้บริการเช่าหอพักหรืออพาร์ทเมนท์ เพื่อสะดวกในการเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          
ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยจึงมุ่งศึกษาถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องจากการดำรงชีวิตปัจจุบันในสังคมเมืองยุคการแข่งขันเสรี  การดำเนินชีวิตจึงต้องมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการเช่าที่พักอาศัยจึงเป็นประเด็นสำคัญต่อการปรับเปลี่ยน เช่น การเปลี่ยนสถานที่ศึกษา เป็นต้น ยังสามารถย้ายทำเลที่พักอาศัยตามความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย  ดังนั้นการเช่าที่พักอาศัยจึงเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและเพื่อเป็นแนวทางต่อผู้ประกอบการในการตัดสินใจในการลงทุนทำโครงการอพาร์ทเมนท์ให้เช่า หรือผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจอพาร์ทเมนท์ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว  และเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในการเลือกที่พักอาศัยในเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่ย้ายภูมิลำเนามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

             จากการศึกษาพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ยังมีความต้องการในปัจจัยสี่ที่สำคัญ คือ ปัจจัยที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเห็นได้จากที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ทั้งการซื้อและการเช่าและยังมีความต้องการหาพักที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้สถานศึกษาที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก แต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ทเมนท์ จึงเป็นอีกทางเลือกที่คนส่วนใหญ่ต้องการ   เนื่องจากผู้กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา การเช่าอพาร์ทเมนท์จึงเป็นทางเลือกที่ดี        ดังจะเห็นได้จากกลุ่มผู้ที่เช่าอพาร์ทเมนท์ในเขตศรีราชาให้ความสำคัญ โดยมีปัจจัยประกอบ คือ ราคาค่าเช่าของอพาร์ทเมนท์ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ  สิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ใกล้สถานศึกษา ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเมนท์หรือปรับปรุงธุรกิจอพาร์ทเมนท์ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว จึงต้องให้ความสำคัญกับราคาค่าเช่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ทำเลที่ตั้งของอพาร์ทเมนท์ให้ดี เนื่องจากผู้ที่เช่าอพาร์ทเมนท์ส่วนใหญ่เป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รายละเอียดงานวิจัย

ที่มา  http://images.mbe4.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Rk2oQAoKCnMAAGI8gmo1/การเช่าอพาร์ทเมนท์%20บทที่%201-5.doc